او حقیقت عدل است
33 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : گلستان قران ) اردیبهشت 1379 - شماره 6 )(2 صفحه - از 15 تا 16)
تعداد شرکت کننده : 0