انگیزه های جهان نباید تحت الشعاع وزارتخانه قرار بگیرد (ارزشها، جایگاه تشکیلاتی و آفات تهدید کننده جهاد و جهادگران)
38 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی) ) 25 خرداد 1362 - شماره 53 )(2 صفحه - از 64 تا 65)
تعداد شرکت کننده : 0