تقابل با جریانات دین ستیز شهید مطهری را به قم بازگرداند: شهید مطهری و بازگشت به حوزه
35 بازدید
نحوه تهیه : فردی
محل انتشار : شاهد یاران ) فروردین و اردیبهشت 1385 - شماره 5 و 6 )(2 صفحه - از 36 تا 37)
تعداد شرکت کننده : 0