ارزیابی نمایندگان و وزرا از گذشته و آینده خصوصی سازی در ایران: خصوصی سازی و ضرورت توسعه قشر کارآفرینان
49 بازدید
نحوه تهیه : گروهی
محل انتشار : مجلس و پژوهش ) فروردین 1373 - شماره 7 )(47 صفحه - از 50 تا 96)
تعداد شرکت کننده : 0